Luchthavenvervoer Turnhout  thumbnail

Luchthavenvervoer Turnhout

Published May 08, 24
6 min read

Ik heb in de antwoorden aangegeven dat we bij het Toekomstbeeld OV en de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds al breder kijken naar de bereikbaarheid - luchthavenvervoer prijs berekenen. Maar het is ook zeker de bedoeling om in het nieuwe Mobiliteitsfonds maatschappelijke kosten-batenanalyses en dergelijke mee te nemen, waarbij we een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van: wat doen die investeringen in infrastructuur nou? Het zit er dus in

Ook de analyses van de planbureaus geven hier inzicht in. luchthavenvervoer prijs berekenen. Mevrouw (GroenLinks): Ik ben heel blij dat te horen. Dat is volgens mij ook in een eerder debat toegezegd, ook dat de systematiek nog met de Kamer gedeeld ging worden. Dat gaat echt over de infragelden en de MKBA's daarvoor

Dus dat er, als er een maatregel wordt voorgesteld op ov, wordt gekeken naar de effecten daarvan op bijvoorbeeld CO2 of luchtkwaliteit, want natuurlijk niet alles wat het ministerie doet is infrageld. luchthavenvervoer prijs berekenen. Het is natuurlijk ook een heleboel beleid. Staatssecretaris : Dat klopt, maar ik weet niet of elk beleid meteen voorzien moet worden van een doorlichting op CO2

Moet ik dat dan ook gaan doorlichten op CO2? Dus ik vind het wel belangrijk dat we steeds de afweging maken of het belangrijk is. Dat zeg ik niet om het te ridiculiseren – juist niet – maar om aan te geven dat, door het zo in absolute zin te vragen, we misschien ook dingen gaan optuigen waar ook mevrouw Kröger eigenlijk niet naar op zoek is.

Dan zie je dus bij alle daarvoor relevante elementen dat die CO2-reductie echt in kaart wordt gebracht - luchthavenvervoer prijs berekenen (Luchthavenvervoer Dusseldorf). Dus misschien moeten we even de uitkomsten van de Mobiliteitstafel afwachten en dan kijken of er daarnaast nog andere punten zijn waarvan mevrouw Kröger zegt «hier wil ik specifiek graag de CO2-gevolgen van doorgerekend hebben», want ik denk dat het heel veel administratieve lasten oplevert om dat generiek voor elke beleidsbeslissing te gaan doen

UchthavenvervoerUiteraard gaat het om de «relevante» beleidsterreinen. Dan zijn toiletten op stations wellicht minder relevant. Dat woord had ik er misschien bij moeten zeggen. Maar de aanleiding is juist die Mobiliteitstafel. Aan de ene kant zien we dat er zo een aantal maatregelen aankomt in het licht van het klimaatakkoord, terwijl we ondertussen gewoon gaand beleid op mobiliteit hebben.

Daar hebben we altijd wel die brede welvaart in zicht om ook mee te nemen in onze besluiten daarover. Staatssecretaris : Maar in de discussie met de Kamer is dit bij alle relevante debatten al onderwerp van gesprek (luchthavenvervoer prijs berekenen). Dus dan ben ik een beetje op zoek naar – en ik hoor het graag van mevrouw Kröger als ze dat ergens ziet – wat dan een specifiek onderwerp is waarvan ze zegt: daarvan vind ik het echt heel erg van belang dat we dat doorrekenenMaar om generiek de indruk te wekken dat we dat niet doen, is ook niet helemaal wat er gebeurt. Juist aan die Mobiliteitstafel wordt natuurlijk heel erg goed gekeken naar wat de potentie is om bij te dragen aan de CO2-reductie. Dus volgens mij hebben we niet zozeer een verschil van richting.

De : De Staatssecretaris vervolgt haar beantwoording. Staatssecretaris : Ja, voorzitter. Dan vervoersarmoede. Ik heb tegen mevrouw Kröger gezegd: of je kunt in het ov-beleid armoede adresseren of in het armoedebeleid ook ov adresseren. Het lijkt mij belangrijk dat we in een consistent armoedebeleid ook ov meenemen - luchthavenvervoer prijs berekenen. Dat lijkt mij beter dan in het ov-beleid ook armoede mee te nemen

Betrouwbaar Luchthavenvervoer In Nederland - Bgr Taxi

Natuurlijk is het een vraag, maar het is een kwestie van waar je die vraag belegt. Wat mij betreft doen we dat in het armoedebeleid. Over Translink. Ik had al gezegd dat ik de vraag bij wie dat belegd moet worden – onder andere het CBS is genoemd – zeker zal meenemen.

TLS is namelijk leningen aangegaan - luchthavenvervoer prijs berekenen. Die moeten worden teruggedraaid. Maar ik begrijp de vraag van de heer Von Martels zo dat hij zegt: als je dat nou over een langere tijd zou uitspreiden, zou dat dan ruimte bieden, uit de rendementen die gehaald worden, om misschien een effect te hebben op de prijzen? Ik wil er best naar kijken, maar ik kan zo niet inschatten of dat een hele grote vraag of een kleine vraag is, maar ik snap de achtergrond van de vraag die de heer Von Martels stelt

De bpm-vrijstelling voor elektrisch blijft. Het wordt dan juist extra aantrekkelijk om dat te doen. De heer Sienot had het over lightrail. Lightrail is geen doel op zich voor mij. Voor mij is het doel om de bereikbaarheid te realiseren. Daarbij kijken we naar alles. Op een aantal plekken in de Randstad kan lightrail inderdaad aan de orde zijn, omdat je het daar hebt over die dikke stromen.

Ook woningbouwplannen hangen hiermee samen. Het heel succesvolle voorbeeld van lightrail is natuurlijk de RandstadRail, waarbij je echt ziet dat een lightrailverbinding samenging met nieuwe woningbouwopgaven, waardoor heel veel woningen ontzettend goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer (luchthavenvervoer prijs berekenen). De RandstadRail is ook een groot succes. Dus die woningbouwplannen, en er zijn er vele in de Randstad, moeten hiermee in samenhang zijn

De gesprekken daarover voeren we ook met alle regio's in de context van het MIRT. De heer Sienot vroeg nog naar toiletten in de trein (luchthavenvervoer prijs berekenen). Daar zijn afspraken over gemaakt. Daar wordt fors extra in geïnvesteerd. Volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, hebben alle nieuwe sprinters al een toilet in de trein

Luchthavenvervoer Nodig? Bel 024-3660044Emissievrije taxi's: dat wordt ook meegenomen aan de Mobiliteitstafel. Data – dat was de laatste vraag van de heer Sienot – is cruciaal. Ik denk dat een aantal van de leden eigenlijk vroeg naar een beetje richting. Nou, wat is mijn richting? Dat is open en onafhankelijk. luchthavenvervoer prijs berekenen. Open data is ontzettend van belang, ook voor de ontwikkeling van allerlei nieuwe diensten

Dat is mijn richting. De verschillende rapporten van ACM hebben aanleiding gegeven om nog een keer goed te kijken naar hoe we dat zo goed mogelijk kunnen beleggen en organiseren (Luchthavenvervoer Charleroi). Maar dat is de richting. De : Ik zie dat meneer Sienot nog een vraag heeft. luchthavenvervoer prijs berekenen. De heer (D66): Het is meer een nadere toelichting

De : Maar liefst heel kort, want het is al bijna half en we moeten afronden. De heer (D66): Ik doe mijn best om het superkort te doen. Het gaat om de regionale vervoerders waar nog toiletten in treinen ontbreken. Dat is wat anders dan de landelijke sprinters. Staatssecretaris : Dat is waar.Ik stel voor dat we ook meenemen in het onderzoek naar de marktwerking of dat zo'n punt is - luchthavenvervoer prijs berekenen. Dan vroeg de heer Ziengs nog: wanneer krijgen we die brief over de open data? Die komt bij de reactie op het advies ACM begin 2019 (luchthavenvervoer prijs berekenen). Dan zullen we daarop terugkomen (luchthavenvervoer prijs berekenen). De heer Ziengs had ook nog de suggestie gedaan om te kijken naar het staffelen van prijs gerelateerd aan het VIR

Latest Posts

Internationaal Luchthavenvervoer

Published May 26, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Regio W.vl.

Published May 21, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Turnhout

Published May 08, 24
6 min read